Serviciul Gestionare Spații Verzi

Are ca obiect de activitate stabilit prin ROF aprobat prin H.C.L. nr. 271/2017 gestiunea spațiilor verzi publice urbane, respectiv următoarele atribuții:

 • asigurarea mentenanței spațiilor verzi situate în domeniul public al municipiului Constanța și stațiunii Mamaia, în baza contractelor de întreținere cu prestatorii zonali (sector 1-5 + 1A);
 • asigurarea intervențiilor punctuale în vederea salubrizării și, după caz, amenajării spațiilor verzi din domeniul public sau privat al municipiului Constanța și stațiunii Mamaia, care nu fac obiectul contractelor de întreținere cu prestatorii zonali, cu ajutorul beneficiarilor Legii 416 / 2001 privind venitul minim garantat;
 • intervenții de tăieri/toaletări arbori situați în domeniul public și privat al municipiului Constanța și stațiunii Mamaia, în baza contractelor de întreținere cu prestatorii zonali;
 • evaluarea documentațiilor în vederea eliberării avizelor de intervenție în domeniul public pe spațiul verde;
 • transmiterea considerentelor de specialitate (p.d.v., rapoarte) în contextul întocmirii temelor de proiectare în cazul elaborării/contractării proiectelor de investiții demarate de autoritățile APL / structuri omoloage;
 • asigurarea consultanței de specialitate în sprijinul factorilor interesați (societate civilă, instituții);

Nu face obiectul său de activitate incidența/rezolvarea următoarelor aspecte/situații:

 • inițierea/derularea unor proiecte majore de regenerare/reabilitare spații verzi inventariate ca parcuri/grădini/scuaruri în evidențele municipiului/stațiunii; => DU/SI ± DDFE;
 • sesizarea/somarea terților care distrug spațiile verzi cu caracter public; => DPL;
 • clarificarea cu privire la asigurarea accesului la proprietate/ avizele/autorizațiile necesare în cazul amenajării/dezafectării unor structuri/instalații ce pot necesita omologare/fundare ș.a.a. / reglementările urbanistice af. zonei, respectiv la situația juridică a unor terenuri cu potențial de spațiu verde; => DU/DPC;

Pentru care trebuie să vă adresați departamentelor indicate.

Date de contact:
spatiiverzi@primaria-constanta.ro
inna.bela@primaria-constanta.ro
laura.cinta@primaria-constanta.ro
tel. 0241-488.171

Persoana de contact:
Secretariat / Insp. Ing. Peis. Wendy Laura Cînța

Ec. Șef Serviciu: Ec. Inna Bela

Pentru detalii, consultați Organigrama | Schema Organizatorică

Serviciul Management Drumuri şi Transport Public

Principalele activități ale serviciului conform ROF:

 •  reabilitare străzi, trotuare, parcări
 • executare marcaje rutiere
- reparații indicatoare rutiere
 • montare stâlpișori de protecție pentru circulația pietonală
 • montare limitatoare de viteză

Situații a căror rezolvare este solicitată în mod curent de către petenți, dar care nu fac obiectul activităților derulate de serviciul nostru conform ROF:

 • ridicarea la cota străzii a căminelor de canalizare
 • subiecte legate de rețele de apă și canalizare
 • refacerea asfaltului în urma intervențiilor în domeniul ale deținătorilor de utilități.

Date de contact:
alexandru.bica@primaria-constanta.ro
transport.local@primaria-constanta.ro  
tel. 0241-488.169

Persoana de contact:
Insp. Jur. Alexandru Bică

Pentru detalii, consultați Organigrama | Schema Organizatorică

Biroul Siguranţa Circulaţiei Urbane şi Parcări

Are ca obiect de activitate stabilit prin ROF aprobat prin H.C.L. nr.271/2017 gestionarea parcărilor de reședință, inclusiv cele supraetajate, și a asigurării siguranței circulației urbane, respectiv următoarele atribuții:

 • verifică documentațiile și repartizează locurile de parcare, eliberând autorizațiile de rezervare loc parcare;
 •  verifică întocmirea corectă a documentației înaintate de către petenți Comisiei de Circulație și stabilește în teren corectitudinea celor solicitate;
 • înaintează către petenți avizele Comisiei de Circulație;
 • verifică sesizările și propunerile populației în domeniul traficului rutier;
 • gestionează activitatea de eliberare a a avizului de colectare deșeuri industrial reciclabile;
 • verifică documentația înaintată de solicitanți și eliberează cardurile tip legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap;
 • întocmește și eliberează permise de liberă trecere pe faleza din stațiunea Mamaia;
 • întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin biroului;

Nu face obiectul său de activitate incidența/rezolvarea următoarelor aspecte/situații:

1) sancționarea conducătorilor auto ce nu respectă normele legale referitoare la parcare; => DPL;
2) asfaltarea aleilor de acces, a trotuarelor sau a  locurilor de parcare; => SMDTP;
3) amenajarea de locuri de parcare pe spațiile verzi și pe trotuare; => ilegal.

Pentru punctele 1)-2) vă puteți adresa departamentelor indicate.

Date de contact:
ionut.zelca@primaria-constanta.ro || tel. 0241-488.176
comisia.circulatie@primaria-constanta.ro

Persoana de contact:
Ionuț Hristian Zelcă, Insp. Ing.

Pentru detalii, consultați Organigrama | Schema Organizatorică

Serviciul Amenajări Urbane

Are ca obiect de activitate stabilit prin ROF aprobat prin H.C.L. nr.271/2017 gestiunea spațiilor publice urbane, respectiv următoarele atribuții:

 • gestionarea dotărilor urbane din patrimoniul Municipiului Constanța;
 • gestionarea locurilor de joacă;
 • gestionarea serviciului de salvare acvatică – salvamar și de prim ajutor pe plajele din Constanța și stațiunea Mamaia;
 • gestionarea serviciului de bike-sharing;

Date de contact:
cristina.itoafa@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.175
dotariurbane@primaria-constanta.ro

Șef Serviciu:
Cristina Itoafă

Pentru detalii, consultați Organigrama | Schema Organizatorică

Serviciul Igienă Publică

Are ca obiect de activitate stabilit prin ROF aprobat prin H.C.L. nr.271/2017 asigurarea salubrizării în Municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia (obiect principal), respectiv următoarele atribuții:

 • Întreținerea platformelor de deșeuri
 • Salubrizare stradală
 • Colectare deșeuri menajere de la populație
 • Instalare și întreținere cabine de toalete ecologice
 • Colectare selectivă deșeuri
 • Nivelarea depunerilor de deșeuri inerte

Date de contact:
dragos.manolache@primaria-constanta.ro
igienapublica@primaria-constanta.ro
tel. 0241-488.178

Persoana de contact:
Șef Serviciu: Dragoș Manolache

Pentru detalii, consultați Organigrama | Schema Organizatorică

Serviciul Gestionare Cimitire

Serviciul Gestionare Cimitire are ca obiect de activitate stabilit prin ROF aprobat prin H.C.L. nr.271/2017 gestionarea activității de întreținere a cimitirelor, asigurând următoarele:

 • încheierea contractelor de concesiune a locurilor de înhumare;
 • eliberare adeverințe notariat, adeverințe pentru Direcția de Sănătate Publică, adeverințe de înhumare/deshumare, adeverințe de transport funerar, avize construcții funerare, avize acces în cimitir vehicule funerare sau persoane cu dizabilități;
 • somarea titularilor de contracte de concesiune expirate/care nu respectă prevederile legale în vigoare.

Date de contact:
irina.gavriz@primaria-constanta.ro | tel. 0241-485.585
admcimitire@primaria-constanta.ro

Șef Serviciu:
Irina Gavriz

Pentru detalii, consultați Organigrama | Schema Organizatorică

TOP