Cu respectarea legislației aflate în vigoare, orice persoană interesată poate avea inițiativa amenajării prin mijloace proprii a unor spații verzi, cât timp nu lezează ori aduce prejudicii proprietății altei persoane (secțiunea Bunuri / Proprietate privată – Cartea III Codul Civil), astfel:

 • În baza Registrului Local de Urbanism (RLU af. PUG preliminar MC IV. PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE DE REGLEMENTARE A. ZONE CUPRINSE ÎN INTRAVILAN ZRV – ZONA SPAȚIILOR PLANTATE SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ART. 13 – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE), utilizarea funcțională a Zonei Spațiilor Plantate (ZRV = ZRV 1 + ZRV 2 + ZRV 3 + ZRV 4 + ZRV 5) vizând asigurarea spațiilor libere și spațiilor plantate se va realiza „conform studiilor de specialitate avizate conform legii”.

 

ZRV 1 – SPAȚII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITATZRV 1a – Parcuri, grădini publice orășenești și de cartier, scuaruri și fâșii plantate publice

ZRV 1b – Amenajări sportive din zonele rezidențiale

ZRV 2 – SPAȚII VERZI PENTRU AGREMENTZRV 2a – Baze de agrement, parcuri de distracții

ZRV 2b – Complexe și baze sportive

ZRV 3 – SPAȚII VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APĂ ȘI A ZONELOR UMEDE
ZRV 4 – CULOARE DE PROTECȚIE FAȚĂ DE INFRASTRUCTURA TEHNICĂ
ZRV 5 – FÂȘII PLANTATE DE PROTECȚIE SANITARĂ

 

În acest sens, în măsura posibilităților, personalul de specialitate din cadrul Serviciului Gestionare Spații Verzi poate oferi consultanța necesară demarării inițiativei aduse la cunoștința Primăriei.

În funcție de specificul amenajării dorite, consultați răspunsurile întrebărilor „Vreau să plantez. Ce trebuie să fac?”, „Vreau zonă de picnic/agrement/skatepark/etc. în cartierul meu. Ce trebuie să fac?” și „Vreau să amenajez puncte de interes în spațiile publice – parcuri/grădini/piețe. Ce documentație/avize/acorduri necesit?”.

În prezent, Serviciul Gestionare Spații Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, prin intermediul operatorilor comerciali cu care are încheiate contracte de prestare servicii de întreținere spații verzi, administrează numai suprafețele verzi centralizate ca atare în baza respectivelor contracte, situate în domeniul public sau privat al Unității Administrativ-Teritoriale Constanța (compusă din Municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia). Aceste suprafețe se diferențiază d.p.d.v. al regimului juridic față de terenurile care aparțin statului, prin intermediul instituțiilor de ordin central, delegate și împuternicite cu administrarea, după caz (i.e. Prefectură, C.F.R. ș.a.m.d.).

Având în vedere faptul că inventarierea și centralizarea spațiilor verzi întreținute de Primărie s-a realizat anterior încheierii Contractelor de întreținere (în urmă cu aproape 2 decenii), în contextul retrocedărilor dispuse ulterior anului 2000 și a altor situații de ordin juridic privind circulația terenurilor, certitudinea cu privire la extinderea Contractelor de întreținere se va putea concretiza abia în urma realizării și recepționării Registrului Local al Spațiilor Verzi (RLSV) – serviciu aflat în curs de contractare.

Totodată, amintim că, atât legislația națională, cât și cea locală, prevăd măsuri aplicabile tuturor persoanelor fizice și juridice privind întreținerea spațiilor verzi, cu asigurarea unui mediu de trai și micro-climat propice vieții:

 • Protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea [autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a] tuturor persoanelor fizice și juridice. art. 6 alin. (1) Cap. I O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
 • Pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, [autoritățile administrației publice locale, precum și, după caz,] persoanele fizice și juridice au următoarele obligații: […] menținerea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori și a perdelelor de protecție stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcție ecologică, estetică și recreativă, în conformitate cu planurile de urbanism si amenajarea teritoriului; […] întreținerea și înfrumusețarea, după caz, a clădirilor, curților si împrejurimilor acestora, a spațiilor verzi din curți și dintre clădiri, a arborilor și arbuștilor decorativi; art. 70. lit. f) și i) Cap. XII Protecția așezărilor umane O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
 • Persoanele fizice sau juridice au următoarele obligații: […] să asigure în permanență curățenia drumurilor și trotuarelor din jurul imobilelor, întreținerea spațiilor verzi existente în incinte și în jurul acestora prin plantarea și întreținerea materialului dendrologic (gazon, flori, arbuști ornamentali), întreținerea în condiții optime a tuturor dotărilor și lucrărilor de artă sau de orice fel din fața/jurul imobilelor, sediilor sau punctelor de lucru, indiferent de forma de deținere. Pentru asociațiile de locatari/proprietari, limita de demarcație o reprezintă jumătatea distanței dintre blocuri/imobile aparținând unor asociații diferite. art. 3. pct. 2. Cap. II Salubrizarea, menținerea igienei și protecția mediului în Municipiul Constanța H.C.L.M. nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare ale municipiului Constanța;

Puteți apela, după caz, departamentele responsabile și/sau direct operatorii specializați în efectuarea acestor operațiuni cu care Primăria Municipiului Constanța a încheiat contracte, pentru:

a) defrișare vegetație:
Serviciul Gestionare Spații Verzi* prin S.C. POMACOST S.A. / S.C. SPORT TURISM S.A.
Atenție !! În cazul defrișării arborilor situați în domeniul public, precum și a pomilor fructiferi din specia nuc/castan aflați în proprietate particulară (privată), este necesară obținerea avizului de la departamentul de specialitate din cadrul Primăriei, respectiv a autorizației de tăiere nuc/castan emisă de Direcția Județeană pentru Agricultură și Dezvoltare Durabilă (DADRJ CT).
b) colectare deșeuri menajere / vegetale / industriale:
– menajere: Serviciul Igienă Publică prin S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.
– vegetale: Serviciul Gestionare Spații Verzi* prin S.C. POMACOST S.A. / S.C. SPORT TURISM S.A.
– industriale**: S.C. POLARIS HOLDING S.A.

*strict pentru zonele aflate în întreținere – pentru detalii, contactați departamentul de specialitate
**v. și Colectare Selectivă + Reciclare
c) deszăpezire/colectare/eliminare mormane zăpadă:
Serviciul Igienă Publică prin S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.
sau contra-cost la alți operatori comerciali existenți pe piața liberă, în cazul în care zona necesară a fi salubrizată este proprietate particulară (privată) sau necesită intervenție în regim de urgență.

 

 

Reabilitarea Locurilor de Joacă se va încheia în urma finalizării tuturor procedurilor interne derulate la nivelul departamentelor de specialitate din cadrul Direcției de Urbanism, respectiv Achiziții și Investiții Publice, responsabilă cu achiziția publică a lucrării de reabilitare, respectiv în urma încheierii și onorării contractului de execuție lucrări de către operatorul comercial desemnat câștigător în urma licitației derulate.

Precizăm faptul că proiectul este actualmente în faza de finalizare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de execuție lucrări.

Totodată, precizăm faptul că Primăria nu deține personal în subordine sau contract în derulare cu operatori specializați în reparația, înlocuirea și gestionarea mobilierului urban – motiv pentru care necesitatea demarării unei achiziții publice în acest sens este imperioasă.

Depuneți o solicitare în scris însoțită de schița terenului, pe care o vom înainta Direcției Patrimoniu și Cadastru pentru identificarea situației juridice.

Transmiteți o sesizare departamentului de specialitate – Serviciul Amenajări Urbane.

Amenajarea oricăror zone de interes public se aprobă în baza unui Certificat de Urbanism emis prin grija departamentelor de specialitate din cadrul Direcției de Urbanism, incluzând, după caz, necesitatea obținerii Acordului de Mediu emis de către Agenția Județeană de Protecție a Mediului Constanța, cf. procedurii de evaluare a impactului unor potențiale efecte semnificative ale proiectelor considerate asupra mediului (precum relația dintre amplasamentele ce urmează a fi amenajate și zonele rezidențiale din vecinătate).

Documentația a fost transmisă către Direcția Achiziții și Investiții Publice, urmând să fie demarată procedura de achiziție publică a pieselor de mobilier.

Pentru a beneficia de un loc de parcare rezervat, trebuie să depuneți la sediul nostru situat în Constanța, Str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, următoarele documente:

 • o cerere tip pentru rezervarea locului de parcare;
 • certificatul de înmatriculare al autovehiculului sau contractul de leasing;
 • plan amplasare parcaj în zonă și a locului solicitat avizat de asociația de proprietari;
 • copie C.I.

Amenajarea locurilor de parcare situate pe domeniul public se face de către administratorul tramei stradale S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Acestea se vor asfalta în funcție de zona cuprinsă în planul de amenajări a tramei stradale, precum și de bugetul alocat. Pentru 2018, sunt cuprinse în programul de re-/asfaltare următoarele trotuare:
– Blvd. Aurel Vlaicu între Str. Alba Iulia și DN3C
– Str. Portiței
– Str. Ardealului
– Str. Teodor Burada între Blvd. I.C. Brătianu și Str. Caragiale
– Str. București
– Str. Avram Iancu
– Str. Baba Novac
– Blvd. 1 Mai Vechi
– Str. Ștefan Mihăileanu între Str. Constantin Brătescu și Str. Cuza Vodă
– Str. Pandurului între Str. Liliacului și Șoseaua Mangaliei
– Str. Mihai Viteazul între Str. Traian și Blvd. Ferdinand
– Str. Traian între Str. Mihai Viteazul și Blvd. Tomis
– Blvd. Tomis intersecție cu Blvd. Aurel Vlaicu
– Blvd. Tomis intersecție cu Str. Poporului
– Blvd. Tomis intersecție cu Str. N. Iorga

Aceasta se va asfalta în funcție de zona cuprinsă în planul de amenajări a tramei stradale, precum și de bugetul alocat. Pentru 2018, sunt cuprinse în programul de reasfaltare a carosabilului, următoarele străzi:
– Str. Constantin Bobescu – cartier Compozitori
– Al. Gheorghe Dumitrescu – cartier Compozitori
– Str. Sergiu Celibidache – cartier Compozitori
– Str. Tiberiu Brediceanu – cartier Compozitori
– Str. Barbu Filaret – cartier Compozitori
– Str. Gheorghe Dima – cartier Compozitori
– Str. Mihail Jora – cartier Compozitori
– Aleea Vâscului – cartier Baba Novac
– Str. Breaza – cartier Baba Novac
– Str. Crasna – cartier Baba Novac
– Str. Prislop – cartier Baba Novac
– Str. Alexandru Șteflea – cartier Baba Novac
– Str. Horia Grigorescu – tronson 2 – cartier Baba Novac
– Str. Arnota – cartier Baba Novac
– Str. Institutor Gh. Tănăsescu – cartier Palazu
– Str. Lebedei – cartier Palazu
– Str. Gh. Doja – cartier Palazu
– Str. Prelungirea Recoltei – cartier Palazu
– Str. Termele Romane

Totodată, pe parcursul anului 2018 vor fi executate reparații la carosabil în cazul următoarelor străzi:
– Blvd. Aurel Vlaicu – zona Oxford – acces Stațiunea Mamaia
– Blvd. Tomis între Str. Ion Ratiu și Blvd. Alexandru Lăpușneanu
– Blvd. Tomis între Str. Soveja și Blvd. Aurel Vlaicu
– Blvd. Tomis intersecție cu Blvd. Aurel Vlaicu
– Str. Baba Novac
– Str. N.Iorga între Blvd. Tomis și Blvd. Alexandru Lăpușneanu
– Str. Pandurului între Str. Liliacului și Șoseaua Mangaliei
– Str. București
– Str. Ștefăniță Vodă
– Str. Cuza Vodă
– Bd. I.C.Brătianu
– Str. Tulcei
– Str. Badea Cârțan
– Str. 1 Mai Vechi
– Str. Petru Cercel

Proprietarul (utilizatorul) rețelei de utilități ce are în exploatare rețeaua subterană în cauză este însărcinat cu execuția acestei lucrări.

Spațiul urban va respecta prevederile din Anexa la Ord. Vice-Prim-Ministrului, Ministrului MDRAP nr. 189/12.02.2013 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP051-2012 – Rev. NP051/2000

 • trotuarele se vor realiza fără denivelări sau rosturi;
 • accesurile la garaje și curți interioare vor fi asigurate prin coborârea bordurii pe lățimea accesului;

Din rațiuni legate de protecția mediului înconjurător și a sănătății populației municipiului Constanța, materialele rezultate din activitatea de construcții/desființări imobile se depozitează numai în locuri special amenajate precum rampa situată la Poarta nr. 9 a Portului Constanța unde permanent se acționează cu utilaje destinate comasării si compactării acestor materiale.

Depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al municipiului Constanța a deșeurilor voluminoase constituie contravenție și se sancționează de către reprezentații Direcției Generale Poliția Locală conform prevederilor H.C.L. nr. 184 / 2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța.

   Pentru a se evita situația menționată anterior, îndrumăm persoanele fizice să solicite ridicarea gratuită a acestor tipuri de deșeuri la dispeceratul S.C. Polaris M Holding S.R.L., utilizând următoarele numere de telefon:

 • 54.90.30;
 • 54.86.00;

Vă rugăm să vă adresați Direcției Poliție Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, cu sediul în str. Amzacea nr. 13, respectiv Secțiilor de Poliție situate în raza de acțiune a situațiilor semnalate

Vă informăm că la nivelul municipiului Constanța există implementat încă din anul 2008 și funcționează un sistem de colectare separată a deșeurilor municipale, după cum urmează:

– 2 fracții (umed și uscat), din care prin sortare se obțin 4 fracții, pentru cele 389 de platforme colectare deșeuri care deservesc asociațiile de proprietari/locatari din municipiul Constanța, cât și pentru toți utilizatorii persoane fizice (pentru gospodăriile individuale sunt distribuiți anual aproximativ 1.100.000 saci galbeni având capacitatea de 120 litri pentru colectare selectivă;

– 4 fracții, în anumite zone ale municipiului Constanța stabilite special pentru asociațiile de proprietari/locatari de către autoritatea publică locală împreună cu operatorul serviciului de salubrizare a municipiului, prin intermediul a 175 containere de culoarea albastru pentru hârtie, carton; 175 containere de culoarea galben pentru plastic, metal și 27 containere de culoarea verde pentru sticlă, toate de tip IGLOO-uri (clopote) cu capacitatea de 2,5 m.c., amplasate de către operatorul serviciului de salubrizare a municipiului;

Colectarea separată a deșeurilor din cele 175 puncte se realizează cu ajutorul a 7 autogunoiere special destinate, săptămânal, conform unui ”Grafic de colectare selectivă a materialelor refolosibile pentru IGLOO-uri” elaborat de către operatorul serviciului de salubrizare a municipiului, S.C. Polaris M Holding S.R.L. Constanța, respectându-se astfel prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanța prin concesiune nr. 70717 / 09.05.2008.

În anul 2019, Primăria Municipiului Constanța a achiziționat și montat 284 de module supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care suplimentează containerele tip „igloo”, iar în perioada imediat următoare se vor iniția demersurile în vederea încheierii unui protocol de colaborare pentru amplasarea în municipiul Constanța a unor containere tip SIGUREC (stații inteligente, automatizate, de colectare selectivă a deșeurilor).

Totodată Primăria Municipiului Constanța va organiza o amplă acțiune de conștientizare a populației cu privire la obligativitatea colectării selective a deșeurilor, conform dispozițiilor O.G. nr. 74 / 2018. Această acțiune va avea loc în perioada imediat următoare și va începe cu asociațiile de proprietari/locatari din cartierul Faleză Nord.

În funcție de specificul activității considerate, consultați Regulamentul privind Organizarea și Desfășurarea Activităților Comerciale și a Serviciilor de Piață în Municipiul Constanța, precum și pagina dedicată actelor necesare pentru cereri ce fac obiectul activităților economice:

 • Viză + Aviz Program de Funcționare în Mun. Constanța;
 • Viză + Autorizație de Funcționare pentru desfășurarea activității de Alimentație Publică în Mun. Constanța;
 • Viză + Autorizație de Funcționare pentru desfășurare de activități recreative și distractive în Mun. Constanța;
 • Autorizație Comerț Stradal – comerț de întâmpinare în fața propriilor unități de alimentație publică – terase;
 • Autorizație Comerț Stradal – comerț de întâmpinare în fața propriilor unități comerciale în Mun. Constanța;
 • Autorizație Comerț Stradal – în Mun. Constanța;
 • Viză + Autorizație de Funcționare pentru Structuri de Primire Turistice tip Complex Hotelier;
 • Modificare/Anulare Aviz/Autorizație de Funcționare în Mun. Constanța;
 • Achitare tranșă cf. Deciziei de Impunere + Prelungirea Autorizației de Funcționare pentru desfășurarea de activități cu caracter temporar;

Cf. Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

 • art. 311 alin. (1) „Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentațiilor de urbanism și regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit prezentei legi.” (a se consulta și art. 311 alin. (4) din cadrul aceleiași legi)
 • art. 49 alin. (2) „Regulamentul Local de Urbanism pentru întreaga Unitate Administrativ-Teritorială, aferent Planului Urbanistic General, sau pentru o parte a acesteia, aferent Planului Urbanistic Zonal, cuprinde și detaliază prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensionare și realizare a volumelor construite, amenajărilor și plantațiilor, materiale și culori, pe zone, în conformitate cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale acestora, stabilite în baza unui studiu de specialitate.” (a se consulta și alin. (4) din cadrul aceluiași art. „Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferențiate pentru fiecare unitate teritorială de referință, zonă și subzonă a acesteia.”)
 • „Certificatul de Urbanism nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire, amenajare sau plantare.” cf. art. 29 alin. (4) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

În cazul necesității elaborării unei documentații urbanistice pe zona considerată (dispusă prin Certificatul de Urbanism în baza art. 2 alin. (21) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții), potrivit art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

 • alin. (1) „Avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism se fac de către autoritățile și organismele centrale și teritoriale interesate, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta lege.”
 • alin. (4) „Perioada de valabilitate a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism se stabilește de către autoritatea administrației publice locale abilitată să aprobe documentația, în conformitate cu gradul de complexitate și cu prevederile acesteia.”
 • alin. (6) „Documentațiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate conform legislației în vigoare, care au avizele și acordurile prevăzute de lege și solicitate prin Certificatul de Urbanism, precum și tarifele de exercitare a dreptului de semnătură achitate pentru specialiștii care au elaborat documentațiile, se promovează de către Primar, în vederea aprobării prin Hotărâre a Consiliului Local / Consiliului General al Municipiului București, pe baza Referatului de Specialitate al Arhitectului-Șef, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării documentației complete la Registratura Primăriei.”

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții:

 • art. 1 alin. (1) „Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă în condițiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren si/sau construcții – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.”

În acest sens, în scopul atragerii de fonduri suplimentare pentru desfășurarea unor activități comune de amenajare a teritoriului și de urbanism, pentru realizarea unor obiective de interes general, Consiliile Județene, Consiliile Locale, Consiliul General al Municipiului București și Consiliile Locale ale Sectoarelor se pot asocia sau, după caz, pot colabora, în condițiile legii, cu persoane juridice ori fizice din țară sau din străinătate, potrivit art. 52 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.
Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obținerii, ca act final, a autorizației de construire si cuprinde etapele descrise în continuare în art. 2 alin. (21) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.

 • art. 7 alin. (11) „nu se emit autorizații provizorii.”
 • art. 7 alin. (4) „Executarea lucrărilor de construcții se poate face numai pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție” aprobate, urmare a etapei finale în „elaborarea documentației tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, denumită în continuare documentație tehnică – D.T.”, cf. art. 2 alin. (21) coroborat cu art. 7 alin. (12).
 • art. 3 alin. (2) „În vederea simplificării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții provizorii prevăzute la alin. (1) lit.
  d) împrejmuiri și mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, locuri de joacă și agrement, piețe și alte lucrări de amenajare a spațiilor publice;
  g) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote, și
  h) lucrări de construcții cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine și pergole situate pe căile și spațiile publice, anexe gospodărești, precum și anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole situate în extravilan,
  autorizația de construire se emite în baza documentațiilor tehnice – D.T. cu conținut simplificat în raport cu conținutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1.”

Conținutul-cadru al D.T. cu conținut simplificat este redat în Anexa nr. 2 a O.M. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • art. 5 alin. (1) „Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită de către investitor/beneficiar și se obțin de la autoritățile competente în domeniu înaintea depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritățile administrației publice competente pentru:
 • a) asigurarea și racordarea/branșarea la infrastructura edilitară, în condițiile impuse de caracteristicile și amplasamentul rețelelor de distribuție/transport energetic din zona de amplasament;
  b) racordarea la rețeaua căilor de comunicații;
  c) securitatea la incendiu, protecția civilă și protecția sănătății populației;
  d) cerințele specifice unor zone cu restricții stabilite prin reglementări speciale.”

cf. prevederilor documentațiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului (zone protejate, interdicții definitive sau temporare de construire), redate prin Certificatul de Urbanism – regimul juridic, potrivit art. 31. lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, coroborat cu art. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.

 • art. 11 alin. (2) „Se pot executa fără autorizație de construire și lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, precum și fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice”.

În toate cazurile, este necesară emiterea punctului de vedere al autorității competente pentru protecția mediului pentru investițiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului cf. art. 2 alin. (21) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții și H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
Un exemplu de referință este Ghidul proceselor de planificare urbană, redactat cu scopul in/formării elevilor de liceu din mediul bucureștean în cadrul proiectului YPLAN – Young Placemakers Initiative, furnizând o privire pe înțelesul tuturor asupra spațiului public, a principiilor calității acestuia, elementelor de legislație și politicilor pentru un spațiu public de calitate.

Primăria Municipiului Constanța – prin structura responsabilă cu urbanismul, condusă de Arhitectul-Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, reprezentată de Direcția de Urbanism, coordonând activitatea Serviciilor din subordine (Strategii și Planificare Urbană / Urbanism / Autorizări / Autorizare Comunicare Vizuală), respectiv Serviciul Amenajări Urbane din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice, responsabilă cu gestiunea dotărilor urbane situate în domeniul public;

Potrivit art. 6 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, „autoritățile administrației publice centrale și locale răspund […] de activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism.” (a se consulta și art. 271 din cadrul aceleiași legi)

Potrivit art. 36 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,Arhitectul-Șef desfășoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunității, coordonarea activităților de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului și urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu și a calității arhitecturale la nivelul unității administrativ-teritoriale”. (a se consulta și art. 36 alin. (5) din cadrul aceleiași legi)

Potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, „Consiliul Local coordonează și răspunde de întreaga activitate de urbanism desfășurată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale și asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistică a localităților componente ale comunei sau orașului.”

Potrivit art. 9 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, „gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază a patrimoniului natural şi cultural şi a resurselor naturale” constituie obiectiv principal ale amenajării teritoriului.

Potrivit art. 13 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, „Principalele obiective ale activității de urbanism sunt următoarele:
a) îmbunătățirea condițiilor de viață prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii;
b) crearea condițiilor pentru satisfacerea cerințelor speciale ale copiilor, vârstnicilor și ale persoanelor cu handicap;
c) utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; extinderea controlată a zonelor construite;
d) protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural construit și natural;
e) asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat din toate localitățile urbane și rurale;
f) protejarea localităților împotriva dezastrelor naturale.”

Persoanele fizice sau juridice au următoarele obligații: […] să asigure în permanență curățenia drumurilor și trotuarelor din jurul imobilelor, întreținerea spațiilor verzi existente în incinte și în jurul acestora prin plantarea și întreținerea materialului dendrologic (gazon, flori, arbuști ornamentali), întreținerea în condiții optime a tuturor dotărilor și lucrărilor de artă sau de orice fel din fața/jurul imobilelor, sediilor sau punctelor de lucru, indiferent de forma de deținere. Pentru asociațiile de locatari/proprietari, limita de demarcație o reprezintă jumătatea distanței dintre blocuri/imobile aparținând unor asociații diferite. art. 3. pct. 2. Cap. II Salubrizarea, menținerea igienei și protecția mediului în Municipiul Constanța H.C.L.M. nr. 184/2013 nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;

TOP