Nu a fost gasita nici o lege.

Serviciul Gestionare Spaţii Verzi:

H.C.L.M. nr. 184/2013 gospodărire locală
O.M. nr. 536/1997 pt. aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, emis de MS
O.M. nr. 49/1998 pt. aprobarea Normelor Tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane
O.M. nr. 47/1998 pt. aprobarea Normelor Tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale
O.U.G. nr. 195/2005 protecția mediului
O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
Legea nr. 24/2007 spații verzi
Legea Pomiculturii nr. 348/2003
Legea Cimitirelor nr. 102/2014
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător
Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
Legea nr. 50/1991 autorizarea lucrărilor de construcții
Sinteza Rapoartelor de Auditul Performanței utilizării fondurilor Bugetului Local pentru Amenajări Peisagistice şi Întreţinere Spaţii Verzi la nivelul Municipiului București, în perioada 2007 - 2014, elaborată de Curtea de Conturi a României
H.G.R. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul
H.G.R. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement
NP 051 Normativ privind accesibilizarea spaţiului urban, apărut în M.O. nr. 151bis/05.03.2013 Prevederi urbanistice PUG|RGU|RLU ș.a.
PMUD Plan de Mobilitate Urbană Durabilă
Norme din domeniul Transporturilor
NP 051 Normativ privind accesibilizarea spaţiului urban, apărut în Monitorul oficial, nr. 151bis de pe data de 05.03.2013
Regulamente H.G.R. nr. 525/1996 pt. aprobarea Regulamentului General de Urbanism.
Regulament privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța
Regulament privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public și/sau privat al municipiului Constanța
Codul Civil
Constituția Ro
Prevederi/tendințe UE
Recomandări internaționale (BM/OMS)

Serviciul Igienă Publică:

Legea nr. 24/2007 spații verzi
Legea nr. 50/1991 autorizarea lucrărilor de construcții
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică
Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare
Legea Cimitirelor nr. 102/2014
Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
Legea Pomiculturii nr. 348/2003
Sinteza Rapoartelor de Auditul Performanței utilizării fondurilor Bugetului Local pentru Amenajări Peisagistice şi Întreţinere Spaţii Verzi la nivelul Municipiului București, în perioada 2007 - 2014, elaborată de Curtea de Conturi a României
H.C.L.M. nr. 184/2013 gospodărire locală
H.G.R. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul
H.G.R. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru
NP 051 Normativ privind accesibilizarea spaţiului urban, apărut în M.O. nr. 151bis/ 5.03.2013 Prevederi urbanistice PUG|RGU|RLU ș.a.
Regulamente H.G.R. nr. 525/1996 pt. aprobarea Regulamentului General de Urbanism
Regulament privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța
PMUD Plan de Mobilitate Urbană Durabilă
Norme din domeniul Transporturilor
NP 051 Normativ privind accesibilizarea spaţiului urban, apărut în Monitorul oficial, nr. 151bis de pe data de 05.03.2013
O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
O.U.G. nr. 195/2005 protecția mediului
O.M. nr. 536/1997 pt. aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, emis de MS
O.M. nr. 47/1998 pt. aprobarea Normelor Tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale
O.M. nr. 49/1998 pt. aprobarea Normelor Tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane
Regulament privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public și/sau privat al municipiului Constanța
Codul Civil
Constituția Ro
Prevederi/tendințe UE
Recomandări internaționale (BM/OMS)
Hotărârea nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare
H.C.L. Constanța nr. 193/2015 Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Constanța
H.C.L. Constanța nr. 184/2013 Normele de îmbunătățire a activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța
O.G. nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), cu modificările și completările ulterioare
O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare
H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și al acumulatorilor, cu modificările și completările ulterioare
H.G. nr. 346/2004 pentru aprobare a Regulamentului și contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare
H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare
H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare
H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare
Ord. A.N.R.S.C nr. 109/2007 privind Normele metodologice de stabilizare, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare
Ord. A.N.R.S.C nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini – Cadru al serviciului de salubrizare al localităților, cu modificările și completările ulterioare
TOP