Prezentare:

În decursul anului 2016, Serviciul Gestionare Spații Verzi, împreună cu Direcțiile Urbanism, Patrimoniu și Cadastru, Tehnologia Informației și Relații Publice, a demarat procedura privind “Elaborarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Constanța”, necesar, în primă etapă, în vederea identificării tuturor terenurilor de spații verzi existente și potențiale (terenuri degradate, baze sportive dezafectate ș.a.m.d.), a regimului juridic privind forma de proprietate/administrare și a gradului de dotare/ocupare cu vegetație (d.p.d.v. cantitativ și calitativ prin inventarierea principalelor caracteristici ale vegetației lemnoase înalte), precum și cartarea acestora în sistem dinamic, actualizabil (platformă tip webGIS) pentru o mai bună urmărire a datelor spațiale în timp real cf. Directivei INSPIRE.

În cursul lunii Martie 2018, a fost redactat Contractul de Prestări Servicii privind Elaborarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Constanța, care a fost înaintat fiecărei Direcții responsabile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în vederea semnării la nivel de administrație publică locală, în calitate de Beneficiar. După semnarea și înregistrarea de ambele părți a Contractului de Prestări Servicii, Direcția Gestionare Servicii Publice, prin Serviciul Gestionare Spații Verzi, va emite Ordinul de Lucru pentru implementarea sistemului informatic necesar elaborării Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Constanța și va colabora permanent cu Direcția Tehnologia Informației și Relații Publice, Direcția Urbanism, Direcția Patrimoniu și Cadastru în vederea realizării fiecărei etape conform graficului de lucru.

În cursul lunii Mai 2018, a fost semnat Contractul de Prestări Servicii privind Elaborarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Constanța. Concomitent, a avut loc prima întâlnire operativă între reprezentanții prestatorului (asocierea Theotop – Syergetics – ESRI România) și cei ai departamentelor responsabile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în care au fost discutați primii pași în vederea demarării operațiunilor necesare. Astfel, în cursul lunii Mai 2018, a fost emis Ordinul de Lucru pentru implementarea sistemului informatic necesar elaborării Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Constanța, respectiv cadastrarea terenurilor și a vegetației arboricole existente pe acestea, în conformitate cu etapele stabilite conform graficului de lucru și cu Normele tehnice pentru elaborarea RLSV aprobate prin Ord. 1.549/2008 actualizat prin Ord. 1.466/2010.

Astfel, în cursul lunii Septembrie 2018, a fost realizată recepția sistemului informatic al spațiilor verzi (SISV), precum și demararea celorlalte etape privind identificarea terenurilor, cadastrarea, inventarierea spațială, întocmirea planurilor și hărților digitale, cu realizarea Fișei spațiului verde și încărcarea bazei de date pentru realizarea RLSV. Fiecare etapă de inventariere se va derula în minim 2 luni calendaristice și va fi urmată de recepție parțială.

Începând cu luna Februarie 2019, prestatorul a livrat cele 6 tranșe de date  prevăzute în Caietul de Sarcini, în vederea verificării la nivelul autorității contractante și efectuării  recepțiilor.

În vederea efectuării recepțiilor au fost desfășurate următoarele activitați :

  • actualizarea datelor aferente livrărilor recepționate până în prezent, pe baza ultimelor modificări dispuse de către comisia de verificare și recepție lucrări elaborare RLSV, în acord cu normele legislative în vigoare
  • verificarea de către personalul de specialitate din cadrul comisiei de verificare și recepție lucrări elaborare RLSV a datelor culese din teren și încărcate în sistem de prestatorul de servicii, în vederea încheierii recepției aferente penultimei livrări a RLSV
  • Continuarea verificării datelor culese din teren și încărcate în sistem de câtre prestatorul de servicii, în vederea pregâtirii recepției aferente ultimei livrări rămasă de recepționat până la finalizarea RLSV.

Ulterior ultimei recepții parțiale a datelor colectat și introduse în RSLV (6/6), contractul de prestări servicii include și etapa actualizării informațiilor respectiv instruirea personalului autorității contractante în scopul familiarizării cu platforma GIS și a operării datelor în funcție de necesitate, pentru aceasta fiind prevăzute 2 luni calendaristice în paralel cu această etapă, considerăm oportunitatea publicării aplicației dedicate RLSV din portalul webGIS al PMC în vederea asigurării consultării publice, în urma căreia pot surveni modificări necesare a fi operate de către prestator, în perioada contractuală.

 

Facem mențiune că Direcția Gestionare Servicii Publice, prin Serviciul Gestionare Spații Verzi colaborează permanent cu Direcția Urbanism și cu Direcția Patrimoniu și Cadastru în scopul finalizării în timp util a Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Constanța.

Amintim că lunar sunt înaintate actualizări cu privire la stadiul derulării procedurii, către Garda de Mediu – Comisariatul Județean Constanța, sub incidența art. 16 alin. (1) coroborat cu art. 23 alin. (1) lit. e) respectiv și art. 23 alin. (2) din Legea nr. 24/2007.

Calendar:

  • Stadiul derulării: procedură atribuită
  • Graficul de Timp: 2 ani – faza: elaborare

Departamente implicate:
DAIP-SI + DTIRP + DPC + DU + DGSP-SGSV

Referinte:
Contract Prestări Servicii Elaborare Registru Local Spații Verzi Municipiul Constanța

Act Aditional – Contract Prestari Servicii Elaborare Registrul Local Spatii Verzi Municipiul Constanta

Persoana de contact:
Insp.Ing.Hort. Ramona Manolache | Insp.Ing.Peis. Wendy Laura Cînța (SGSV)
Dir.Exec. Roxana Dinescu.  | Sef.Serv.Ing. Nicoleta Florescu (SC-DPC)
Arh.Șef Urb. Mihai Vânturache (DU) |

Date de contact:
patrimoniu@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.125
spatiiverzi@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.171
cadastru@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.122
strategiiurbane@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.111
informatizare@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.150
achizitiipublice@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.157

Descarca documentatia

Sugestii și Sesizări:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
TOP