Prezentare:

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Serviciul Gestionare Spații Verzi intenționează inițierea procedurii de elaborare și implementare a Strategiei și Planului de Acțiune privind conservarea și dezvoltarea rețelei de spații verzi la nivelul U.A.T. Constanța (SSV) impusă prin Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, actualizată.

Cf. normelor legislative și regulamentelor interne în vigoare, procedura de achiziție a serviciului de asistență tehnică necesară se înscrie în atribuțiile Serviciului Investiții din cadrul Direcției Achiziții și Investiții Publice, la cap. bugetar Studii și Proiecte, prin intermediul căruia va fi derulată.

Potrivit legii, Strategia privind conservarea și dezvoltarea rețelei de spații verzi are în vedere distribuția echilibrată a acestora în raport cu specificul unității teritoriale de referință, precum și crearea de spații verzi prin transformarea terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri și prin aplicarea de metode alternative – cf. art. 10 alin. (2) din Legea nr. 24/2007.

Astfel, Caietul de Sarcini respectiv Tema de Proiectare inițiat/ă, va dispune natura măsurilor, intervențiilor și priorităților necesare a fi considerate în faza de elaborare/implementare a SSV (10-15 ani) la nivelul U.A.T. Constanța, cu indicarea liniilor directoare în cadrul primului Plan de Acțiune (1-2 ani) prevăzut în acest sens, pe baza datelor identificate în teren, respectiv în documentațiile de urbanism și RLSV.

Aspectele menite a fi reglementate prin intermediul Strategiei și a Planului de Acțiune intenționate a fi elaborate (efectuarea lucrărilor de proiectare si de cercetare științifică în domeniul protecției si amenajării durabile a spațiilor verzi – precum elaborarea și aplicarea complexului de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor, regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției si a calității acestora, identificarea zonelor deficitare respectiv includerea în categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural, în vederea atingerii și respectării normativelor europene existente în domeniu cu privire la necesarul de spații verzi) sunt finanțate din bugetul local – cf. art. 7. c)-f) din Legea nr. 24/2007.

Măsurile propuse prin Strategie vor trebui preluate atât de noul P.U.G. cât și de documentațiile ulterioare de urbanism, ulterior realizării Studiului de Peisaj – parte componentă a Studiilor de Fundamentare a Planului Urbanistic General, cu păstrarea și accentuarea funcțiunii urbanistice de spațiu verde în cazul terenurilor identificate ca atare în RLSV, pe baza principiilor dezvoltării durabile și echitabile d.p.d.v. ecologic, social, cultural, asigurând un cadru de viață peisagistic și prosper.

Calendar:

  • Stadiul derulării: procedură în curs de demarare
  • Graficul de Timp:
    • 1 an – faza: elaborare
    • 2 ani – faza: implementare Plan de Acțiune I
    • 10 – 15 ani – perioadă prospectată

Departamente implicate: DGSP-SGSV + DAIP-SI ± DU

Persoana de contact:
Ing.Peis. Wendy Laura Cînța, Insp. SGSV

Date de contact:
laura.cinta@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.171
spatiiverzi@primaria-constanta.ro

Sugestii și Sesizări:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
TOP